Všeobecné obchodné podmienky

Článok I – Definícia a rozsah poskytovaných služieb

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné pre služby ponúkané a poskytované spoločnosťou EU SOLUTIONS, s.r.o., so sídlom: Hviezdoslavovo námestie 16, 811 02 Bratislava, IČO: 44 360 045, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č. 54276/B.
 2. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú záväzné pre Poskytovateľa aj Užívateľa.
 3. Predmetom služby poskytovanej zákazníkovi je prevádzka virtuálneho serveru (tzv. webhostingu) na počítačovej sieti Internet. Pod pojmom webhosting sa rozumie vymedzenie (prenájom) určitého priestoru na serveroch poskytovateľa, prenos dát pomocou protokolu HTTP cez internet a prevádzka emailových schránok pre príjem a odoslanie elektronickej pošty.
 4. Zákazník ďalej môže objednať u poskytovateľa ľubovoľné množstvo doménových mien.
 5. Poskytovateľ povedie na svojich menných serveroch DNS záznamy o doménach automaticky u všetkých zaplatených domén, ktoré sú ve správe poskytovateľa. DNS záznamy povedie poskytovateľ bezplatne i u domén, ktoré boli prevedené pod správu poskytovateľa pred riadnou expiráciou a neboly teda zatiaľ zákazníkovi účtováné poplatky za predĺženie domény. Prevod domén pod správu poskytovateľa je bezplatný, ak sa jedná o neobvykle veľké množstvo domén a vyžaduje zásah programátora alebo zvláštnu starostlivosť technického oddelenia, môžu byť zákazníkovi účtováné nutné náklady spojené s týmto hromadným prevodom. Na túto skutočnosť musí byť zákazník upozornený vopred a to písomnou formou.
 6. Vlastníkom registrovaného doménového mena je vždy zákazník. Toto nemusí platiť pri slovenskej národnej doméne .sk, ktorej vlastníkom môže byť iba občan Slovenskej republiky alebo firma so sídlom v Slovenskej republike. V prípade, že zákazník nesplňuje túto podmienku je držiteľom domény registrátor. Toto však žiadnym spôsobom neobmezuje právo zákazníka s doménou prostredníctvom registrátora ľubovoľne nakladať.
 7. Pre potrebu registrácie doménových mien je zákazník povinný pri objednávke poskytnúť všetky potrebné údaje. Poskytnutie údajov se deje pomocou internetového objednávkového formulára. Zákazník berie na vedomie, že za škody spôsobené poskytnutím nesprávnych alebo neúplných údajov nenesie zodpovednosť poskytovateľ. Zákazník prehlasuje, že všetky poskytnuté údaje sú úplné a pravdivé.
 8. Poskytovateľ nezodpovedá za prípadné porušenie autorských práv v súvislosti s registraciou doménových mien.

Článok II – Prevádzkové podmienky

 1. Poskytovateľ zaistí nepretržitú prevádzku domén aj webhostingových služieb, prevádzka elektronickej pošty a prístup k dátam zákazníka pomocou protokolu FTP. Ďálej zaistí nepretržitý prístup k administračnému rozhraniu pre správu webhostingu a emailov.
 2. Poskytovateľ je oprávnený prerušiť prevádzku poskytovaných služieb iba v prípade nutnej údržby systému. Ak je možné, informuje zákazníka o plánovanomm výpadku dopredu.Ak dôjde k neplánovanému výpadku, ktorý bude dlhší než jeden kalendárny deň, neprislúcha poskytovateľovi žiadna odmena za dni, kedy služby neboly pre zákazníka dostupné.
 3. Poskytovateľ nezodpovedá za prerušenie služieb spôsobených vyššou mocou, prerušením dodávky energií, výpadkom telekomunikačných služieb poskytovaných treťou stranou a neoprávneným zásahom treťou osobou do prevádzky virtuálneho serveru.
 4. Poskytovateľ nezodpovedá za výpadky spôsobené neodborným zásahom zákazníka alebo správcom sytému zákazníka.
 5. Celková prípadná náhrada vzniknutej škody v súvislosti s poskytovaním objednaných služieb platená poskytovateľom zákazníkovi je obmedzená čiastkou, zaplatenú zákazníkom poskytovateľovi za služby poskytnuté podľa v kalendárnom roku, v ktorom by prípadný nárok na náhradu škody vznikol.
 6. Zákazník nebude používať skripty, ktoré by bránili alebo inak obmedzovali prevádzku serverov poskytovateľa .To isté platí aj o skriptách, ktoré by nadmerne zaťažovali prevádzku serverov poskytovateľa. V takom prípade je poskytovateľ oprávnený ukončiť vykonávanie predmetných skrípt.
 7. Zákazník sa zaväzuje, že nebude priestor vymedzený na serveri využívať k používaniu akéhokoľvek nelegálneho obsahu a to ani formou odkazovania na nelegálny obsah umiestený na iných serveroch. Ďalej sa zaväzuje, že nebude vymedzený priestor využívať k prezentácii informácií, ktoré by ohrozovali bezpečnosť štátu, verejný záujem alebo boli v rozpore s platnými právnymi predpismi. V takom prípade je poskytovateľ oprávnený s okamžitou platnosťou ukončiť poskytovanie všetkých služieb.
 8. Zákazník se zaväzuje, že nebude prostredníctvom serveru poskytovateľa posielať nadmerné množstvo odchádzajúcej pošty ani tzv. spam. Je zakázané prevádzkovať na serveri poskytovateľa tzv. freemail. Zákazník nie je oprávnený umožniť prístup k serveru odchádzajúcej pošty poskytovateľa tretej osobe. Vo všetkých prípadoch uvedených v tomto bode je poskytovateľ oprávnený ukončiť poskytovanie služieeb odchádzajúcej pošty v rámci webhostingu bez ďalšej náhrady. Ostatné služby poskytované v rámci webhostingu nebudú dotknuté.
 9. Poskytovateľ nie je povinný spravovať ani nijak aktualizovať obsah stránok prezentovaných v rámci webhostingových služieb zákazníkom, pokiaľ nie sú tieto služby predmetom zvláštnej objednávky.

Článok III – Platobné podmienky

 1. Zákazník za služby poskytované poskytovateľom zaplatí dohodnutú cenu. Ceny sú definované platným aktuálnym cenníkom, ktorý je nepretržite k dispozícii na internetových stránkach poskytovateľa.
 2. Po objednaní služieb zponuky poskytovateľa je zákazníkovi poslaná na emailovou adresu uvedenú v objednávke výzva k platbe, ktorá obsahuje rekapituláciu objednávky a všetky údaje potrebné k platbe. Zákazníkom z Českej republiky a zo Slovenskej republiky sú k dispozícii samostatné bankovné účty vedené v banke v konkrétnej zemi. Po úhrade celej čiastky objednávky na bankovný účet poskytovateľa sú objednané služby v najbližšom možnom termíne aktivované a na email zákazníka zaslané prístupové údaje nutné ku správe služieb. Potom je zákazníkovi zasláný daňový doklad fakturovaný v hlavnej mene konkrétneho štátu s vyčíslenou daňou z pridanej hodnoty platný vo všetkých zemiach Európskej únie.
 3. Cena za objednané služby je vždy platená dopredu podľa zvolenej frekvencie platieb (12, 24 a 36 mesiacov). V dostatečnom predstihu pred vypršaním predplatného je zákazníkovi automaticky zaslaná nová výzva k platbe. V prípade, že zákazník nepošle poskytovateľovi písomne výpoveď z poskytovaných služieb má sa za to, že má zákazník o poskytovaní služieb na ďaľšie obdobie aj naďalej záujem.
 4. Pre prípad premeškania platby je zákazník povinný zaplatiť úrok z omeškania v o výške 0.1% za každý deň omeškania. Za deň zaplatenia dlžnej čiastky se považuje deň pripísania peňazí na bankovnom účte poskytovateľa. V prípade omeškania platby dlhšie než 30 dní je poskytovateľ oprávnený pozastaviť poskytovanie služieb, v prípade omeškania dlhšieho než 60 dní je poskytovateľ oprávnený poskytovanie služieb úplne ukončiť. Prípadné dáta zákazníka na serveroch poskytovateľa môžu byť v tomto prípade zmazané. Právo na zaplatenie dlžnej čiastky zákazníkom poskytovateľovi Nie je týmto nijak dotknuté.

Článok IV – Obecné ustanovenia

 1. Poskytovateľ sa zavä zuje nakladať s osobnými údajmi zákazníka výhradne v súlade so zákonom na ochranu osobných údajov.
 2. Poskytovateľ se zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach a informaciách o zákazníkovi, o ktorých sa dozvie v súvislosti s poskytovaním služby. Toto se nevzťahuje na situáciu, kedy má poskytovateľ opačú povinnosť definovanú zákonom alebo v prípadoch, kedy je k tomu vyzvaný štátnymi orgánmi na základe oprávnenej požiadavky (napríklad súdneho príkazu).
 3. Poskytovateľ nie je oprávnený zasahovať do dát zákazníka uložených na serveroch poskytovateľa s výnimkou případov, kedy dáta (skripty) ohrozujú činnosť serverov poskytovateľa alebo ohrozujú dáta ostatníých zákazníkov. V tomto prípade je poskytovateľ nutný zásah oprávnený vykonať. Potom je poskytovateľ povinný zákazníka o tomto informovať s využitím kontaktných údajov zákazníka poskytnutých pri registrácii služby.
 4. Poskytovateľom je spoločnost EU SOLUTIONS, s.r.o., IČO: 44360045, so sídlom Adámiho 17, 841 05 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Bratislave, vložka 542762/B. Poskytovateľ je akreditovaným registrátorom SK-NIC.
 5. Zákazníkom je občan, fyzická alebo právnická osoba.

Článok V – Zvláštne ustanovenia platné pri registrácii doménových mien v doméne .cz

 1. Pri registrácii doménového mena v českej národnej doméne .cz je poskytovateľ povinný oboznámiť zákazníka s "Pravidlami registrácie doménových mien .cz" (ďalej iba "Pravidlá"). Zákazník týmto prehlasuje, že se pri akceptovaní obchodných podmienok poskytovateľa (povinná súčasť procesu objednávky) zoznámil aj s plným znením "Pravidiel" a vyjadruje s nimi súhlas. Toto platí iba v prípade, že je súčásťou objednávky aj doména .cz. Plné znenie "Pravidiel" je k dispozícii na tomto odkaze.

Článok VI – Zvláštne ustanovenia platné pri registrácii doménových mien v doméne .sk

 1. Vzhľadom k veľmi komplikovaný pravidlám registrácie domeny .sk prebieha z dôvodu zjednodušenia registračného procesu registrácie v zastúpení slovenskou pobočkou EU SOLUTIONS, s.r.o. Tento orgán bude uvedený ako registrátor a zároveň ako vlastník domény v databáze centrálneho registra SK-NIC (http://www.sk-nic.sk). Vlastnícke práva k predmetnej doméne upravuje primárne elektronická forma Mandátnej zmluvy, ktorá je na požiadanie zhotovitelná i v papierovej forme a zaslaná na aktuálnu kontaktnú adresu objednávateľa. S registráciou v zastúpení i s mandátnou zmluvou uvedenou v tomto odseku zákazník vyjadruje svoj súhlas prijatím týchto obchodných podmienok pri potvrdení objednávky.
 2. Registráciu je možné vykonať aj priamo na orgán objednávateľa, podľa pravidiel SK-NIC však iba v prípade, že vlastníkom domény je slovenská firma alebo slovenský občan. Celý proces je opísaný v položke pomocníka na webovom sídle poskytovateľa. Ak má objednávateľ záujem o vykonanie registrácie priamo na seba (nie v zastúpení), musí túto skutočnosť oznámiť poskytovateľovi ihneď po uskutočnení objednávky, najneskôr však pred pripísaním platby za objednanú doménu na účet poskytovateľa a to písomnou formou emailom.

Článok VII – Odstúpenie od zmluvy

 1. Užívateľ, ktorý je spotrebiteľom, je oprávnený od zmluvy odstúpiť do 14 pracovných dní odo dňa jej uzavretia bez udania dôvodu.
 2. Odstúpením Užívateľa od zmluvy podľa predchádzajúceho bodu sa zmluva od začiatku zrušuje. Poskytovateľ je povinný nepokračovať v poskytovaní Služby a vrátiť Užívateľovi najneskôr v lehote 14 pracovných dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za službu alebo preddavok, ktorý Užívateľ uhradil vrátane nákladov, ktoré Užívateľ vynaložil v súvislosti s objednaním Služby.

Článok VIII – Ochrana osobných údajov

 1. Užívateľ, ktorý je fyzickou osobou, podpisom Zmluvy alebo odoslaním Objednávky potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo sú presné a pravdivé a dáva svoj súhlas v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) so zhromažďovaním, uchovávaním a spracúvaním osobných údajov Poskytovateľom a ich použitím na fakturačné účely, registráciu domény a ďalšie úkony spojené s objednanou a poskytovanou Službou, vrátane neskoršej komunikácie s Užívateľom (reklamácia, odstúpenie od zmluvy a pod.), ako aj pre potreby vlastného marketingu Poskytovateľa, pre účely ponúkania Služieb, zasielania informácií o produktoch, a to aj elektronickými prostriedkami (e-mail, sms, telemarketing) Užívateľ nesie plnú zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnosťou alebo neaktuálnosťou poskytnutých osobných údajov.
 2. Užívateľ udeľuje Poskytovateľovi súhlas dobrovoľne, na dobu do jeho odvolania. Užívateľ má právo udelený súhlas kedykoľvek písomne odvolať. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia Poskytovateľovi.
 3. Poskytovateľ sa zaväzuje nevyužívať a neposkytovať osobné údaje mimo rozsah nutný na prevádzkovanie objednanej Služby a zabezpečenie jej chodu. Osobné údaje nie sú poskytované žiadnym tretím osobám s výnimkou produktov, pri ktorých je výslovne uvedený opak.
 4. Všetky osobné údaje sú chránené v zmysle platných právnych predpisov, najmä Zákona o ochrane osobných údajov.
 5. Poskytovateľ nemá oprávnenie zasahovať do obsahu internetových prezentácií Užívateľa, ani oprávnenie na monitorovanie alebo odkladanie elektronickej pošty Užívateľa, s výnimkou vykonávania pravidelnej zálohovacej činnosti pre Užívateľa na základe jeho Objednávky.
 6. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať všetky kroky k najvyššiemu zabezpečeniu osobných údajov Užívateľa, ako aj k zabezpečeniu všetkých dátových, databázových a poštových súborov Užívateľa pred ich stratou, poškodením alebo zničením.

Powered by HostBill

Každý zákazník je pre nás dôležitý!

Garantujeme Vám spokojnosť a 100% technickú podporu. Sme pripravení realizovať pre Vás portálové riešenia a webstránky.

Produkty

Kontakt

EU SOLUTIONS, s.r.o.
Hviezdoslavovo námestie 16
811 02 Bratislava

  +421(0)221201220
  info@virtualbay.sk

© 2008-2016 virtualbay.sk All Rights Reserved.
Ceny sú uvedené bez DPH. Kompletnú ponuku služieb nájdete v cenníku